Organizatorzy:

KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO
W dniu 6 grudnia 2017 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP zorganizowali VI edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”.

 

 

 

 

Śledź nas na Facebooku:

REGULAMIN
Konkursu na najlepszy referat nt. rynku kapitałowego
przeprowadzonego w ramach Kongresu Rynku Kapitałowego
 
 
§ 1
Organizator

 1. Konkurs organizowany jest przez: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zwanych dalej „Organizatorami”.
 2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatorów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2
Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego referatu z zakresu tematycznego Kongresu Rynku Kapitałowego (zwanego dalej Kongresem), nadesłanego w ramach publikacji konferencyjnej.
 2. Kongres, o którym mowa w ust. 1, odbędzie się w dn. 6 grudnia 2017 r. w siedzibie  Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
 3. Przesyłane na konkurs referaty powinny mieścić się w czterech następujących obszarach tematycznych:
  - Aktualne problemy i kierunki rozwoju rynku kapitałowego, perspektywy implementacji nowych rozwiązań, produktów i usług dla inwestorów i emitentów;
  - Nowe rozwiązania technologiczne wspierające rozwój infrastruktury rynku kapitałowego w zakresie obrotu, rozliczeń i komunikacji z emitentami i inwestorami;
  - Modelowanie i prognozowanie zjawisk na rynku kapitałowym;
  - Strategie inwestowania i zarządzania ryzykiem na rynku kapitałowym.

§ 3
Warunki uczestnictwa

W Konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytutów naukowych oraz doktoranci, zajmujący się dziedziną objętą zakresem tematycznym konferencji.

§ 4
Warunki zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie referatu w języku polskim, o maksymalnej objętości do 15  standardowych stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków). 
 2. Zgłoszenia do konkursu przyjmują Organizatorzy Konkursu.
 3. Zgłoszenia prac mogą składać wyłącznie ich autorzy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  i pocztą tradycyjną na adres:
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3 z dopiskiem „Konkurs na referat”. 
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - wypełnioną i podpisaną przez autora Kartę zgłoszenia (dostępna na stronach internetowych Organizatorów konkursu),
  - elektroniczną wersję pracy,
  - dwa wydrukowane egzemplarze referatu,
  - zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych. 
 5. Jedynie przesłanie tekstu zarówno w wersji elektronicznej, jak i w formie wydruku kwalifikuje do udziału w konkursie.
 6. Termin składania referatów upływa z dniem 13 listopada  2017 r. o godz. 23.59 (decyduje data stempla pocztowego oraz data i godzina przesłania referatu w formie elektronicznej).
 7. Teksty nadsyłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Nie mogą to być teksty wcześniej publikowane i obciążone prawami autorskimi na rzecz osób trzecich.
 8. Teksty referatów nadsyłanych na konkurs powinny być sformatowane zgodnie z wymogami Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (dostępne na: http://www.pz.wz.uw.edu.pl/  oraz http://www.wz.uw.edu.pl/  w zakładce Wydawnictwo).
 9. Przystępując do konkursu Autorzy oświadczają, że teksty spełniają wszystkie powyższe wymagania.

§ 5
Dane osobowe

 1. Zgłoszenie oznacza zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatorów wyłączenie w celu dokonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatorów. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Organizatorzy Konkursu będą przetwarzać powierzone na podstawie niniejszego Regulaminu, następujące dane osobowe:
  - Imię i Nazwisko
  - Uczelnia
  - Tytuł naukowy/stanowisko
  - Adres
  - Telefon
  - Telefon kom.
  - Fax
  - E-mail
 3. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2 przez Organizatorów obejmuje: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie w systemach informatycznych danych osób, które wypełniły kartę zgłoszeniową.

§ 6
Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizatorzy powołają Kapitułę Konkursu.
 2. W skład Kapituły Konkursu wejdą osoby delegowane przez Organizatorów.
 3. Kapituła oceni pracę przy zastosowaniu następujących kryteriów:
  - Zawartość merytoryczna opracowania (nowatorskie, unikalne rozwiązanie),
  - Oryginalność metodologii oraz spójność logiczna opracowania,
  - Użyteczność wyników badania - możliwości praktycznego zastosowania.
 4. Każde z kryteriów może otrzymać ocenę w skali od 0 do 10 punktów.
 5. Decyzje podjęte przez Kapitułę Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 6. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Kongresu http://www.kongres-rk.pl/. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wręczeniu nagród i zaproszeni na Kongres.
 7. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas Kongresu w dniu 6 grudnia br. o godz. 18.30 w Centrum Giełdowym przy ul. Książęcej 4 w Warszawie.

§ 7
Nagrody

 1. Pula nagród w Konkursie wynosi nie mniej niż 12 000 zł.
 2. Każdy z autorów nagrodzonych referatów otrzymuje:
  - za I miejsce –  5000 zł,
  - za II miejsce – 4000 zł,
  - za III miejsce – 3000 zł.
 3. Nagrody, o których mowa w ust. 2 podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nagrody wydawane są zwycięzcom po uprzednim pobraniu przez Organizatora kwoty stanowiącej równowartość podatku w wysokości 10 % wartości brutto wygranych w Konkursie nagród. Organizator uiści otrzymaną kwotę na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania konkursu.
 4. Autorzy referatów przenoszą na Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia, niczym nieograniczone majątkowe prawa autorskie do referatów oraz własność przesłanego egzemplarza referatu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodnie z oświadczeniem o następującej treści, którego złożenie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie:

  „Jako autor referatu zgłoszonego do Konkursu na najlepszy referat nt. rynku kapitałowego przeprowadzanego w ramach Kongresu Rynku Kapitałowego przenoszę nieodpłatnie na Organizatorów, tj. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4  i Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 całość autorskich praw majątkowych (oraz praw zależnych) do referatu, a także własność nośników, na których utrwalony został referat. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do referatu obejmuje następujące pola eksploatacji w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami referatu, na których go utrwalono: wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie referatu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystanie referatu do innego celu np. wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczenie w sieci Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), zwielokrotnienie określoną techniką, tj. drukowanie, kopiowanie, wytwarzanie egzemplarzy referatu techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, adaptowanie do wydawnictwa książkowego.

 5. Organizatorzy mają prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych na inne osoby.
 6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych (oraz praw zależnych) na określonych powyżej polach eksploatacji oraz przeniesienie na Organizatorów własności nośników, na których utrwalony zostanie referat, nastąpi z chwilą złożenie go przez autora na Konkurs.
 7. Wszystkie zgłoszone do konkursu referaty mogą być w całości lub fragmentach wykorzystane przez Organizatorów w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Organizatorów oraz publikowane na stronach internetowych Organizatorów.
 8. Referaty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Autorom.
 9. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników konkursu praw autorskich osób trzecich. Odpowiedzialność taka spoczywa na Uczestnikach konkursu nadsyłających prace.
 10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Organizatorzy mają prawo do wykładni niniejszego regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.
   
Regulamin w wersji do pobrania znajduje się pod poniższym linkiem;

Regulamin Konkursu na najlepszy referat nt. rynku kapitałowego
© 2014 KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych   |   Wszystkie prawa zastrzeżone
All Rights Reserved JetEvents